Nová legislatívna úprava

1. marca 2009 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov upravujúce povinnosť podnikateľov evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou, požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu, povinnosti servisných organizácií a ďalšie súvisiace ustanovenia


Zmeny vyplývajúce zo zákona o ERP

Oproti doterajšiemu právnemu predpisu – vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov zákonom o ERP došlo k týmto najdôležitejším zmenám:


  • na pokladnici sa evidujú nielen tržby prijaté v hotovosti, ale aj platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby,
  • pokladnice musia byť vybavené fiskálnou pamäťou,
  • pokladnica musí byť zaplombovaná,
  • pokladnica musí vyhotovovať pokladničné - fiskálne doklady a aj nefiskálne doklady, tzv. „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ a „SKÚŠKA POKLADNICE“,
  • zaviedla sa povinnosť vykonávať pravidelnú údržbu pokladnice zameranú na preverenie jej technického stavu a neporušenosti plomb,
  • kontrolné pásky sú nahradené elektronickým kontrolným záznamom,
  • nie je povinnosť vyhotovovať výkazy obratov,
  • nie je povinnosť vyhotovovať mesačnú uzávierku, ale okrem dennej uzávierky sa vyhotovujú, tzv. intervalová a prehľadová uzávierka.
Dokedy možno používať súčasnú pokladnicu

Na základe prechodných ustanovení zákona o ERP podnikatelia po 1. marci 2009 môžu pri evidencii prijatých tržieb postupovať

  • podľa doterajšieho právneho predpisu - vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov (najneskôr však do 31. decembra 2010) alebo
  • podľa nového zákona o ERP.

Od 1. januára 2011 už musia pokladnice spĺňať požiadavky ustanovené zákonom o ERP a podnikatelia tiež musia uplatňovať postup podľa tohto zákona.


Uplné znenie Zakona

O nás

Sme Registrovaná servisná organizácia zaoberajúca sa Predajom a Servisom elektronických registračných pokladníc začky Elcom a Datecs.

Datecs Elcom
Napíšte nám svoje postrehy, podnety a pripomienky - kasol@kasol.sk